Polityka prywatności wersja z dnia 7 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych w związku z działaniem serwisu internetowego Cateringoo.pl (znajdującego się pod adresem www.cateringoo.pl), w tym zasad przetwarzania, zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników i praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administrator, mając na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim Użytkownikom, przetwarza dane osobowe, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych Użytkownika i do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Administrator stosuje wszelkie możliwe i dostępne środki, aby dane osobowe były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

(1.1.)
Polityka Prywatności ma zastosowanie do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora w ramach serwisu internetowego Cateringoo.pl.

(1.2.)
Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (Użytkowniku). Szczegółowy wykaz danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych przez Administratora znajduje się w pkt 3.1 Polityki Prywatności.

(1.3.)
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cateringoo sp. z o.o.

(1.4.)
Dane osobowe Użytkowników, w zakresie określonym w pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.1.

(1.5.)
W momencie uzyskiwania dostępu do Usług przez Użytkownika lub rozpoczynania korzystania z Usług przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności w celach określonych w pkt 3.1, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Użytkownika stanowi podstawę zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika przez Administratora.

(1.6.)
Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: hello@cateringoo.pl swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

§ 2 DEFINICJE

Administrator

oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tutaj Cateringoo.pl sp. z o.o.

Cateringoo.pl

oznacza strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia działające w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.cateringoo.pl, na których są udostępniane Usługi.

Cookies

oznacza pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane między innymi do korzystania z różnych Usług Cateringoo.pl oraz do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z Cateringoo.pl.

Konto

oznacza spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.cateringoo.pl lub w aplikacji mobilnej „Cateringoo” po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, przy pomocy którego Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych w ramach Cateringoo.pl.

Polityka prywatności

oznacza niniejszy dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora.

Regulamin

oznacza regulamin działania i korzystania z Cateringoo.pl z dnia 7 maja 2018 r. dostępny pod adresem cateringoo.pl/regulamin

Usługi

oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Cateringoo.pl udostępnione dla Użytkowników, w tym w szczególności usługę informowania o ofercie Cateringoo.pl, usługę newslettera oraz usługę składania zamówień na dostawę produktów cateringowych.

Użytkownik

oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu własnym lub podmiotu, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniona, która korzysta z Usług na swoją rzecz lub na rzecz tego podmiotu.

§ 3 ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(3.1.)
Administrator w ramach Cateringoo.pl zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. a) w celu udostępnienia Użytkownikom Usługi informowania o ofercie Cateringoo.pl, polegającej na przesyłaniu do zarejestrowanych Użytkowników spersonalizowanych, w oparciu o dane uzyskane od Użytkownika podczas rejestracji informacji na temat aktualnej oferty Cateringoo.pl:
 2. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - stanowisko zajmowane przez Użytkownika w podmiocie, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniony (jeśli dotyczy),
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
  - przedmiot zainteresowania ofertą (wybór z listy zawartej w formularzu),
  - dodatkowe informacje udostępniane przez Użytkownika w ramach otwartego pola.
 3. b) w celu udostępnienia Użytkownikom usługi newslettera polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, na wskazany podczas rejestracji adres email, aktualnych informacji związanych z działalnością Cateringoo.pl:
 4. - adres email Użytkownika.
 5. c) w celu przekazania danych Użytkownika przedsiębiorcy, który na mocy stosunku prawnego z Cateringoo.pl obowiązany jest do wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika:
 6. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
  - adres podmiotu, będącego odbiorcą Usługi zamówionej przez Użytkownika.
 7. d) w celu informowania Użytkownika o przyjęciu zamówienia na Usługę, statusie oraz czasie i sposobie wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika:
 8. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
  - adres podmiotu, będącego odbiorcą Usługi zamówionej przez Użytkownika..
 9. e) w celu pobrania płatności za Usługi zamówione przez Użytkownika:
 10. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
  - dane konta, z którego pobierana będzie płatność za Usługi zamówione przez Użytkownika (nazwa banku, numer konta).
 11. f) w celu utworzenia Konta:
 12. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy).
 13. g) w celu umożliwienia Użytkownikowi dodawania na stronie internetowej www.cateringoo.pl i w aplikacji mobilnej„Cateringoo” komentarzy oraz ocen:
 14. - adres email Użytkownika,
  - inne dane udostępnione przez Użytkownika w polu przeznaczonym na wpisanie komentarza.
 15. h) w celu udzielania Użytkownikowi informacji, o których udzielenie zwrócił się w ramach działania Cateringoo.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email hello@cateringoo.pl:
 16. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy).
 17. i) w celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od zamówionej Usługi – zgodnie z Regulaminem:
 18. - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres email Użytkownika,
  - numer telefonu Użytkownika,
  - nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
  - adres podmiotu, będącego odbiorcą Usługi zamówionej przez Użytkownika lub adres Użytkownika.

(3.2.)
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

(3.3.)
Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z części Usług świadczonych w ramach Cateringoo.pl w sposób anonimowy. Jednakże w celu uzyskania dostępu do niektórych Usług przez Użytkownika, w tym wskazanych w pkt 3.1 powyżej, konieczne jest udostępnienie na rzecz Administratora danych wskazanych w pkt 3.1 powyżej w odniesieniu do poszczególnych wymienionych w nim Usług.

(3.4.)
Administrator może przechowywać dane, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, na zabezpieczonych serwerach należących do innych niż Administrator podmiotów, o ile zapewnione jest bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

(3.5.)
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, określonych w pkt 3.1 powyżej, może zostać przekazane przez Administratora do państwa trzeciego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy prawa w danych państwie trzecim nie przewidują lub przewidują inne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zobowiązania podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora w państwie trzecim do przestrzegania regulacji określonych w Polityce Prywatności oraz przepisów prawa, w oparciu o które Polityka Prywatności została stworzona tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

(3.6.)
Administrator może ujawniać innym podmiotom anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Użytkowników korzystających z Usług. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią ich danych osobowych.

§ 4 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

(4.1.)
W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Administrator korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. Do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

(4.2.)
Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

(4.3.)
Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

(4.4.)
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych Użytkownika może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu.

(4.5.)
Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

(4.6.)
Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. W rejestrze tym zamieszcza następujące informacje: dane Administratora; cele przetwarzania danych; opis kategorii Użytkowników, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych; kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; gdy ma to zastosowanie – przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; jeżeli jest to możliwe – planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; jeżeli jest to możliwe – ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

(4.7.)
Dane osobowe przekazane Administratorowi są przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

§ 5 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

(5.1.)
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@cateringoo.pl.

(5.2.)
Administrator podejmuje działania mające na celu ułatwienie Użytkownikowi wykonywania jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

(5.3.)
Administrator, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udziela Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika dotyczącym jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

§ 6 UDOSTĘPNIANIE LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA

(6.1.)
Użytkownik może wyrazić zgodę na pobieranie i przetwarzanie danych dotyczących jego lokalizacji przez wybranie odpowiedniej opcji w odpowiedzi na komunikat zamieszczony w Cateringoo.pl lub aplikacji „Cateringoo”.

(6.2.)
Użytkownik w każdej chwili może żądać zaprzestania pobierania i przetwarzania danych dotyczących jego lokalizacji.

(6.3.)
Użytkownik może wyrazić zgodę na pobieranie i przetwarzanie danych dotyczących jego lokalizacji także przez przedsiębiorcę realizującego Usługi zamówione przez Użytkownika, w celu prawidłowego ich wykonania.

§ 7 PLIKI COOKIES

(7.1.)
Użytkownik może wyrazić zgodę na pobieranie i przetwarzanie danych dotyczących jego lokalizacji przez wybranie odpowiedniej opcji w odpowiedzi na komunikat zamieszczony w Cateringoo.pl lub aplikacji „Cateringoo”.

(7.2.)
Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

(7.3.)
Cookies wykorzystywane są także do celów:

 1. a) statystycznych
  b) marketingowych lub promocyjnych.

(7.4.)
Użytkownik może nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania Cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

(7.5.)
Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania z niektórych Usług.

(7.6.)
Administrator korzysta również z usług Google Analytics. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem http://cookies.asp24.pl/www.google.com/analytics/learn/privacy.html

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(8.1.)
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.cateringoo.pl w terminie co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie.

(8.2.)
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Administratora, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Administratora. W związku z powyższym, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

(8.3.)
Usługi Cateringoo.pl nie są kierowane do osób, które nie ukończyły 13 roku życia. W przypadku, gdy poprzez fałszywe oświadczenie złożone przez Użytkownika co do jego wieku, dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby niespełniającej kryterium wieku określonego w zdaniu poprzednim, Administrator zobowiązuje się usunąć takie dane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia.

(8.4.)
Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres feedback@cateringoo.pl.

(8.5.)
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7 maja 2018 r.