Regulamin wersja z dnia 7 maja 2018 r.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe zasady działania i korzystania z Platformy oraz zasady świadczenia za pośrednictwem Platformy usług przez Cateringoo.pl sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, KRS 0000735973 (dalej: „Usługodawca”).

Regulamin reguluje stosunki pomiędzy Usługodawcą a Klientami. Zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Firmami Cateringowymi zostały zawarte w „Ogólnych warunkach współpracy dla Firm Cateringowych”.

§ 1 DEFINICJE

Dane Firm Cateringowych

informacje dotyczące Firmy Cateringowej, w tym między innymi, dane rejestracyjne Firmy Cateringowej, dane kontaktowe, asortyment produktów (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje) oferowanych przez Firmę Cateringową, ceny poszczególnych produktów i usług (z VAT), logotyp, grafika Firmy Cateringowej, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy produktów oraz minimalne kwoty Zamówienia.

Firma Cateringowa

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący produkty żywnościowe i dostarczający je do odbiorców zewnętrznych, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało zaakceptowane przez Usługodawcę, korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Platformy.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, składająca Zamówienie do Firmy Cateringowej za pośrednictwem Platformy.

Konto

spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.cateringoo.pl lub w aplikacji mobilnej „Cateringoo” po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Platformy, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Firmy Cateringowe.

Oferta

asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Firmy Cateringowe, które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem Platformy.

Platforma

oznacza strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia działające w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.cateringoo.pl, na których są udostępniane Usługi.

Siła Wyższa

oznacza wypadki losowe, pożar, powódź, wojnę, akty terrorystyczne, zamieszki, niepokoje społeczne, działania ze strony rządu, spory pracownicze, niedobory niezbędnych surowców oraz podobne zdarzenia, na jakie strona nie ma wpływu w granicach rozsądku.

Umowa

stosunek prawny zawarty pomiędzy Klientem a Usługodawcą na podstawie złożonego Zamówienia, dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Usługi

usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz Klientów, w tym w szczególności: prezentacja Oferty, zawieranie Umów, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat Platformy oraz poszczególnych Firm Cateringowych oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Usługodawcy, udostępnianie informacji związanych z tematyką Platformy w ramach bloga udostępnianie informacji o organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach.

Zamówienie

czynności podejmowane przez Klienta za pośrednictwem Platformy zmierzające do zakupu produktów lub usług wybranych przez niego z Oferty, których zakończenie jest równoważne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta o zakupie tych produktów lub usług, co skutkuje zawarciem Umowy.

§ 2 DANE USŁUGODAWCY

Dane teleadresowe Usługodawcy:
Cateringoo.pl s. z o.o.
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
Polska

Reprezentowany przez: Natalia Myszkowska, Prezes Zarządu
Adres e-mail: hello@cateringoo.pl

§ 3 ZASTOSOWANIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

(3.1.)
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, że korzystanie z Platformy przez Klientów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.; dalej: Ustawa), które odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, w rozumieniu art. 8 Ustawy. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w ramach Platformy, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy.

(3.2.)
Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów, a wchodzące w zakres Regulaminu mają, w stosunku do Klientów, charakter bezpłatny.

(3.3.)
Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(4.1.)
Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków Regulaminu. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta nie jest ograniczone w czasie.

(4.2.)
Platforma jest prowadzona w języku polskim.

(4.3.)
Klienci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.cateringoo.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędne jest kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres email. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania Zamówienia.

(4.4.)
Usunięcie Konta danego Klienta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego za pomocą poczty elektronicznej na adres hello@cateringoo.pl lub też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.cateringoo.pl po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Usługodawcę.

(4.5.)
Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta, w sytuacji rażącego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen i komentarzy, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w punkcie 4.9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Usługodawcę w tym zakresie terminu, nie krótszego niż 7 dni.

(4.6.)
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Klienta na skutek działania Siły Wyższej.

(4.7.)
Korzystanie przez Klientów z Usług, z zastrzeżeniem punktu 4.8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Chrome od wersji 61 i nowsze, Firefox od wersji 56 i nowsze, Internet Explorer od wersji 11 i nowsze, Safari od wersji 10 i nowsze.

(4.8.)
Korzystanie przez Klientów z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zdaniu poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek mobilnych spośród następujących: Chrome Mobile, Safari Mobile.

(4.9.)
W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

 1. - danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  - informacji naruszających jakiekolwiek dobra Usługodawcy lub osób trzecich;
  - innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

(4.10.)
Korzystając z Platformy, Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.

(4.11.)
Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Usługodawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

(4.12.)
Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości

(4.13.)
Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną właściwą dla praw własności intelektualnej, w szczególności przewidzianej w:

 1. (4.13.1.)
  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
  (4.13.2.)
  ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),
  (4.13.3.)
  ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz.1410 z późn. zm.)
  (4.13.4.)
  ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

(4.14.)
Klient ma prawo do korzystania z wiadomości i materiałów dostępnych na Platformie jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w Platformie Klienci nie nabywają jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do materiałów (jako utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)) lub innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej.

(4.15.)
Klient, pozostawiając Komentarz w Platformie, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze swojego utworu w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania oraz publicznego udostępnienia utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 5 OFERTA

(5.1.)
Usługodawca publikuje Ofertę na Platformie, wraz z wybranymi danymi Firm Cateringowych przekazanymi przez Firmy Cateringowe.

(5.2.)
Usługodawca prezentuje wszystkie Dane Firm Cateringowych w sposób wyraźnie wskazujący Klientowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.

§ 6 UMOWA

(6.1.)
W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wypełnić formularz znajdujący się pod adresem w zakładce „złóż zamówienie indywidualne” podając wszystkie wymagane formularzem dane. Złożenie Zamówienia następuje w momencie opłacenie przez Klienta Zamówienia. Po prawidłowym wykonaniu przez Klienta wskazanych w zdaniach poprzednich czynności, Klientowi zostaje wyświetlona informacja o danych złożonego Zamówienia, w tym informacja dotycząca wybranego przez Klienta sposobu płatności.

(6.2.)
Po złożeniu Zamówienia Klient opłaca je w sposób wybrany przez siebie przy składaniu Zamówienia. Dokonanie płatności jest potwierdzane poprzez wyświetlenie Klientowi stosownej informacji na Platformie.

(6.3.)
Usługodawca od momentu prawidłowego złożenia i opłacenia Zamówienia przez Klienta ma trzy (3) godziny na akceptację lub odrzucenie Zamówienia. Umowa zawierana jest w momencie potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Usługodawcę. W takim wypadku Klient, w czasie wskazanym w zdaniu pierwszym, otrzyma potwierdzenie jej zawarcia wraz z numerem Zamówienia („Numer Zamówienia”) na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy. W przypadku gdy Zamówienie zostanie odrzucone przez Usługodawcę, Klient otrzyma stosowną informację na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Usługodawcę nie dochodzi do zawarcia Umowy, a Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek szkody z tym związane. Kwota opłacona przez Klienta za odrzucone zamówienie jest zwracana mu na numer konta bankowego, z którego dokonał płatności, w ciągu do 21 dni od momentu odrzucenia Zamówienia.

(6.4.)
Umowa może być prawidłowo wykonana pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia (tj. nazwy firmy; imienia i nazwiska odbiorcy Zamówienia; adresu dostawy; godziny dostawy oraz numeru telefonu odbiorcy Zamówienia) oraz opłacenia Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości podanych przez siebie danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Usługodawcy.

(6.5.)
Usługodawca przystępuje do faktycznej realizacji Umowy po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie bankowym Usługodawcy. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

(6.6.)
W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Klient powinien kontaktować się z Usługodawcą. Klient może również kontaktować się bezpośrednio z Firmą Cateringową, na dane kontaktowe podane w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, powołując się na Numer Zamówienia, o którym mowa w punkcie 6.1. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Usługodawcę, Klient winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Firmy Cateringowej, jak i Usługodawcy, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.

(6.7.)
Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia jako termin dostawy.

(6.8.)
Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Firmy Cateringowej. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Klientowi drogą elektroniczną w potwierdzeniu Zamówienia.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(7.1.)
Z uwagi na charakter produktów oferowanych przez Firmy Cateringowe, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji z poniesieniem pełnych kosztów jej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą.

(7.2.)
Po złożeniu zamówienia bezpłatne anulowanie cateringu przez Klienta jest możliwe tylko w następujących okresach przed datą danego wydarzenia, dla zamówienia o wartości:

 1. (7.2.1.)
  do 1 000 złotych z VAT - min. 3 dni przed wydarzeniem
  (7.2.2.)
  do 2 000 złotych z VAT – min. 5 dni przed wydarzeniem
  (7.2.3.)
  do 10 000 złotych z VAT – min. 3 tygodnie przed wydarzeniem
  (7.2.4.)
  ponad 10 000 złotych z VAT - zgodnie z indywidualną umową

(7.3.)
W przypadku skorzystania z możliwości bezpłatnego anulowania cateringu przez Klienta, jest on zobowiązany w wyżej ustalonym terminie powiadomić Usługodawcę o anulowaniu Zamówienia e-mailowo podając nr Zamówienia.

(7.4.)
Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

 1. (7.4.1.)
  zaistnienia Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  (7.4.2.)
  dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty, w sytuacji gdy Klient nie zgodził się na zastąpienie produktów objętych Zamówieniem innymi równoważnymi produktami przedstawionymi przez Usługodawcę,
  (7.4.3.)
  przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.

(7.5.)
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron (Klienta lub Usługodawcę), traktuje się ją jako niezawartą. Usługodawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, na konto bankowe, z którego dokonano płatności.

(7.6.)
W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.

(7.7.)
Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Usługodawcę Zamówienia już opłaconego, Usługodawca przeleje zwrotnie wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Usługodawca powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

§ 8 PŁATNOŚĆ

(8.1.)
W momencie złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 Regulaminu, po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Usługodawcy, ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem, kosztem obsługi płatności online (0,9% wartości transakcji) oraz kosztem dostawy. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Klient może wywiązać się ze wskazanego w zdaniu pierwszym obowiązku poprzez skorzystanie z oferowanych na platformie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.

(8.2.)
Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Klienta całości kwoty należnej za Zamówienie. Usługodawca przystępuje do faktycznej realizacji potwierdzonego Zamówienia w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. W przypadku braku wpłaty w całości, Usługodawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia, a Umowę uważa się za niezawartą.

(8.3.)
Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.3 Regulaminu (częściowy) zwrot płatności winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji wyłącznie części tego Zamówienia przez Klienta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.

(8.4.)
Zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Usługodawcę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w punkcie 7.5 Regulaminu zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu odrzucenia.

(8.5.) Usługodawca w terminie 14 dniod dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

§ 9 ZASADY FEEDBACKU

(9.1.)
Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie ocen wykonania Umów w szczególności poprzez możliwość wysłania takiej oceny na adres feedback@cateringoo.pl

(9.2.)
Klient dokonuje ocen i wystawia komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 10 ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

(10.1.)
Reklamacje Klientów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Usługodawcy nie później niż 48 godzin od realizacji zamówienia.

(10.2.)
W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Usługodawcy za pośrednictwem:

 1. (10.2.1.)
  poczty elektronicznej na adres complaint@cateringoo.pl

(10.3.)
Reklamacja powinna zawierać dowody na nieprawidłowo wykonaną usługę, w postaci zdjęć.

§ 11 PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

(11.1.)
Do wykonywania Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

(11.2.)
Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Klientami odnoszące się do realizacji Usług przez Usługodawcę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

§ 12 NEWSLETTER

(11.1.)
Do wykonywania Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

(12.1.)
Składając Zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o rynku gastronomicznym i eventowym, Firmach Cateringowych, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem hello@cateringoo.pl.

§ 13 WGLĄD I POPRAWIANIE PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

(13.1.)
Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klienta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

§ 14 ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TREŚCI PLATFORMY

Pomimo ścisłej kontroli treści Platformy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Usługodawca jako operator Platformy wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na formę i treści powiązanych stron i zawartych tam treści. Z tego powodu Usługodawca dystansuje się od wszystkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach Platformy, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich stron, do których prowadzą linki zawarte w Platformie.